Consumenten kopen hun badkamers en badkamerproducten grofweg op drie manieren. De meeste in de fysieke winkel, iets minder nog via internet en een heel klein deel koopt het rechtstreeks bij fabrikant of leverancier. In dit artikel -het eerste onderdeel van een drieluik- wordt onderzocht wat de verschillen in klanten tussen deze drie kanalen zijn. De jaarlijkse consumentenonderzoeken van Qudata Markt- & Trendanalyses bieden de mogelijkheid om over een periode van meerdere jaren te kijken naar de ontwikkeling van de retailkanalen van badkamers en badkamerproducten.

In de volgende artikelen wordt gekeken naar welke consument kiest voor welk kanaal. In deze eerste aflevering aandacht voor de trends in het kopen via de traditionele retailers, internet en rechtstreeks van de fabrikant. We volgen niet alleen hoe die verkopen zich ontwikkelen, maar ook wie nou waar koopt. Gekeken wordt naar onder andere leeftijd van de respondent, gezinsinkomen, gezinssamenstelling en woonsituatie.In de tweede aflevering wordt gekeken welke consument welke producten bij welke winkel koopt. In de laatste aflevering wordt gekeken naar bij welke ketens gekocht wordt, door wie en waarom.

Definitie

De onderzoeken werden ieder jaar (in dit onderzoek wordt gekeken naar de periode 2017 tot 2020) gehouden onder ruim 1.000 respondenten die bevestigend antwoordden op de volgende vraag: ‘Heeft u de afgelopen zes maanden badkamer/sanitairproducten gekocht ter vervanging van uw bestaande badkamer/sanitairproducten of bent u dit in de aankomende zes maanden van plan? Hieronder verstaan we de volgende artikelen: badmeubelen, kranen, baden, whirlpools, douches (wanden, cabines), badkameraccessoires, installatiematerialen, sanitair, (sier)radiatoren, toiletten en tegels.’ De onderzoeken zijn dus alleen onder kopers van badkamers en badkamerproducten gehouden.Vervolgens kregen deze respondenten een groot aantal vragen voorgelegd over de customer journey die zij volgden, beginnend bij de eerste oriëntatie en eindigend bij de keuze van aankoop, aankoopplaats en eventuele installatie. Het laatste onderzoek waar dit artikel op is gebaseerd dateert van juli 2020, midden in de corona-tijd.

Bricks, clicks en rechtstreeks

Voor de analyses van deze artikelen is gekeken naar waar de consumenten hun producten uiteindelijk hebben gekocht. In de eerste vraag over dit onderwerp werden respondenten gevraagd of zij hun producten gekocht hadden in een winkel, op het internet of rechtstreeks hadden besteld bij een fabrikant of leverancier.

Uit grafiek 1 blijkt, dat de winkel nog steeds het allerbelangrijkste aankoopkanaal is voor dit assortiment. In 2020 kocht maar liefst 68 procent van alle consumenten in een winkel. Dat is iets lager dan de score van drie jaar eerder: in 2017 gaf 72 procent van de ondervraagden aan in een fysieke winkel te hebben gekocht. Het omgekeerde gebeurde bij de aankopen via internet. Dat aandeel steeg heel licht van 14 procent in 2017 naar 17 procent in 2020. Het was wel een stijging, maar niet echt groot.Rechtstreeks kopen van fabrikanten of leveranciers neemt nog geen grote vlucht. Het was 4 procent in 2017 en het is ook 4 procent in 2020.

Leeftijd

Bovenstaande cijfers zijn voor dit artikel gekruist met kenmerken van de respondenten. Hierdoor krijgen we inzicht in wie nu waar koopt. In grafieken 2 en 3 is gekeken naar de leeftijd van de respondent en de verdeling daarover.De gemiddelde leeftijd van de respondenten in deze onderzoeken is 42 jaar. Uit de kruisingen blijkt, dat de koper bij de fysieke winkel iets ouder is dan dit gemiddelde: 43 jaar. De koper bij de webwinkel is iets jonger dan gemiddeld: 38,1 jaar. Consumenten die rechtstreeks kopen zijn weer iets ouder dan gemiddeld met 42,4 jaar. Omdat we werken met gemiddelden lijken die verschillen niet zo groot, maar er is wel degelijk significant verschil, wanneer gekeken wordt naar de onderverdeling. Bij de aankopen via de winkel zijn de leeftijdscategorieën bijna gelijkelijk verdeeld. Bij internet valt op, dat de kopers van tussen de 20 en 40 jaar duidelijk meer aanwezig zijn (jongeren). Bij het rechtstreeks kopen ligt de nadruk op kopers die tussen de 30 en 55 jaar oud zijn (middelbare leeftijd).

Inkomen

Verschillen zien we ook in de gemiddelde gezinsinkomens (grafiek 4 en 5). Het gemiddelde gezinsinkomen van alle respondenten bedroeg € 3.871,00 per maand. Kopers bij winkels verdienden gemiddeld iets minder dan gemiddeld, namelijk € 3.839,00 per maand, kopers via internet zaten iets boven het gemiddelde met een inkomen van € 3.940,00 en consumenten die rechtstreeks van fabrikanten en leveranciers kochten verdienden gemiddeld het meest met € 4.106,00 per maand.In grafiek 5 wordt weergegeven hoe de verdeling van de inkomensklassen is. Opvallend is dat de klasse ‘modaal’ (modaal in dit onderzoek is € 2.777 bruto per maand) bijna 30 procent (10 procentpunten) hoger is bij de rechtstreekse kopers, dan bij de kopers in winkels en internet. Tegelijkertijd kopen gezinnen met een inkomen dat minder is dan modaal juist minder rechtstreeks.

Gezinssamenstelling

Van de respondenten wordt in de onderzoeken ook gevraagd hoe hun gezinssituatie is. Voor de helderheid van deze analyse zijn deze gegevens als volgt gegroepeerd: samenwonend (al dan niet met in- dan wel uitwonende kinderen); alleenstaand (al dan niet met in- dan wel uitwonende kinderen) en overige (waaronder studenten en thuis- of inwonenden).Gemiddeld bijna driekwart van de respondenten woont met een partner en wel of geen kinderen samen, een vijfde deel woont niet met een partner samen maar wel of niet met kinderen (grafiek 6). De rest (7 procent) valt onder de categorie ‘anders’. Consumenten die via internet komen zijn relatief iets minder vaak samenwonend (69 procent), terwijl de rechtstreekse kopers juist significant vaker samenwonend zijn (90 procent).

Woonsituatie

Gemiddeld heeft 72 procent van de respondenten een eigen woning, 61 procent heeft een bestaande woning en 11 procent een nieuwe woning (grafiek 7). Onder de kopers bij fysieke winkels zien we ongeveer dezelfde verdeling als gemiddeld. Bij de kopers via internet zijn er relatief wat meer huurders (33 procent tegen 27 procent gemiddeld), iets meer huurders van bestaande woningen (29 procent). Bij de rechtstreekse kopers zijn er wat meer eigenaren van koopwoningen, iets meer van bestaande woningen (66 procent) en ook iets meer van nieuwe woningen (18 procent).

Samenvatting

Klanten van deze drie soorten aankoopkanalen verschillen van elkaar; dat kan zeker op termijn voor flinke veranderingen gaan zorgen. Een korte samenvatting zou de volgende kenmerken kunnen bevatten:• Aankoopkanaal winkels: Op dit moment nog het belangrijkste aankoopkanaal, maar loopt iets terug. De klant die hier komt is de oudere consument met een lager inkomen. Zijn gezin heeft een ‘gemiddelde’ samenstelling, voor het grootste deel samenwonend mét en zonder in- of uitwonende kinderen. Qua woningtype zijn ze gemiddeld, bijna driekwart eigen huis en de rest gehuurd.• Aankoopkanaal internet: Op dit moment nog niet belangrijk qua marktaandeel, maar dat stijgt ieder jaar toch iets. Het is vooral de jongere consument die hier koopt, met een inkomen dat iets boven gemiddeld is. Gezin is grotendeels samenwonend, maar minder dan gemiddeld en een belangrijk deel bestaat uit alleenstaanden. Ongeveer tweederde van hen heeft een koopwoning, het andere derde heeft een huurwoning.• Aankopen rechtstreeks: Is op dit moment nog niet populair en groeit ook nog niet. Maar de consument die rechtstreeks koopt is koopkrachtig, heeft een middelbare leeftijd en een bovengemiddeld inkomen. Zijn gezin is traditioneel en vrijwel iedereen is samenwonend. Hetzelfde geldt voor zijn woningsituatie: vrijwel iedereen heeft een koophuis.

Rapport

Qudata Markt- & Trendanalyses verricht al geruime tijd consumentenonderzoeken naar de customer journey bij de aankoop van badkamerproducten. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Aan elk van de onderzoeken doen minimaal 1.000 respondenten mee, die ‘ja’ hebben geantwoord op de vraag ‘Heeft u de afgelopen zes jaar badkamerproducten gekocht of bent u dit in de aankomende zes maanden van plan?’

Wilt u meer weten over dit onderzoek, klik dan hier.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van onze onderzoeken en regelmatig (markt)informatie ontvangen over uw branche? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

Vanaf nu blijft u op de hoogte!